KBC logo

Полезни съвети в случай на застрахователно събитие

Наличието на застрахователно покритие е неразривно свързано с очакванията за получаване на адекватно обслужване и професионализъм от страна на застрахователната компания в случай на застрахователно събитие.

Следва внимателно да се запознаете с приложимите общи условия за съответния вид застраховка на избрания от вас застраховател и да следвате описаната в тях процедура (ако има такава) при настъпване на застрахователно събитие и претендиране на обезщетение.

Изброените по-долу действия имат единствено насочваща цел, без да имат претенция за всеобхватност и изчерпателност, тъй като всеки отделен случай има своята специфика.

 

1. При щета по застраховка Имущество

 

 • Уведомете застрахователя

В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, мълния, буря, градушка, експлозия на съд под налягане, наводнение, земетресение, кражба, вандализъм или друго покрито по вашата застрахователна полица), трябва да уведомите застрахователя си (в срока посочен в полицата и ОУ към нея) и съответния компетентен орган (противопожарна служба и/или РУ на МВР).

 • Предприемете възможните безопасни действия

Задължително е да предприемете възможните за вас безопасни действия по ограничаване размера на щетите вследствие на настъпилото събитие.

След уведомяване на специализираните за целта служби, следва да изчакате извършването на оглед от застрахователя и съответния компетентен държавен орган.

Не предприемайте действия по разчистване на последиците от събитието докато не получите разрешение от съответната застрахователна компания за това. При възможност направете снимков материал.

 • Съхранявайте документите за покупка

Препоръчително е да съхранявате документите за покупка, в т.ч. гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди на сигурни места. При предявяване на иск за обезщетение към застрахователя тези документи ще бъдат от съществено значение за доказване на собствеността върху тях.

 • Участвайте в процеса по описване на щети

Задължително участвайте активно в процеса по описване на претърпените загуби (щети) в протокола за оглед и изискайте за себе си копия от всички предоставени на застрахователя документи.

 

2. При пътнотранспортно произшествие (ПТП)

 

Уведомете застрахователя

В най-кратък срок (съгласно указания такъв в застрахователния договор) уведомете писмено застрахователя си по застраховка "Каско", като изискате входящ номер на уведомлението си или получите опис на претенция. Задължително изискайте и запазете копие от него за себе си.

 • Спазвайте инструкциите от застрахователя

Опитайте се да се свържете със застрахователя си, за да получите конкретни инструкции за последващите ви действия свързани със събитието.

Уведомете го за събитието на дежурните телефони, които най-често са описани в полицата. Спазвайте получените указания.

 • Ако нямате Каско застраховка

Ако нямате "Каско" застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, положете усилия да съберете информация за застрахователя по "Гражданска отговорност" на автомобилистите на виновния водач, за да се обърнете към него, съответно да предявите претенцията си за обезщетение.

 • Потърсете съдействие от съответните органи

Потърсете съдействие от съответните органи, като позвъните на телефони 112 и КАТ в следните случаи:

 

- Нито един от участниците не се признава за виновен за възникналото ПТП.

- Вследствие на пътнотранспортно произшествие има пострадали лица.

- Самопричиняване на пътнотранспортно произшествие.

- Вследствие на ПТП, МПС/ППС не може да се движи самостоятелно.

- ПТП с участие на повече от две МПС/ППС-та.

- Причинени вреди на трети лица, в т.ч. на такива неучастващи пряко в ПТП-то.

- Употреба на алкохол и/или опиати от страна на участник в ПТП.

- Един от участниците в ПТП е с чуждестранна регистрация или пък осъществява превоз на опасни товари.

- Едно от участващите МПС/ППС-та е управлявано от неправоспособно за целта лице.

- Налични са сериозни щети по МПС/ППС-то докато същото е било в паркирано състояние.В случай на кражба/грабеж на пътнотранспортно произшествие.

 • В случай на отказ от КАТ да посети мястото

В случай на отказ от страна на КАТ да посети мястото на събитието (ПТП), обадете се незабавно на "Каско" застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед (в случай, че разполагат с такава).

 • Попълнете двустранен констативен протокол

Попълнете двустранен констативен протокол и задължително го регистрирайте чрез обаждане до КАТ.


3. При събития на пожар или природно бедствие свързани с МПС/ППС

 • В случай на възникнало събитие Пожар

В случай на възникнало събитие „Пожар” на моторно превозно средство (МПС) / пътно превозно средство (ППС), незабавно уведомете противопожарната служба (РСПАБ) и изискайте издаването на документ за образуваната по случая от тях преписка.

Вземете документа и го представете на застрахователя си.

 • Свържете се със застрахователя си

Опитайте се незабавно да се свържете със застрахователя си, за да получите конкретни инструкции за последващите ви действия свързани със събитието.

 • В случай, че не се свържете със застрахователя си

В случай, че при настъпване на събитието не сте успели да се свържете със застрахователя си, то съгласно указания в застрахователния договор срок, уведомете писмено застрахователя си по застраховка „Каско”, като изискате вписване на входящ номер на уведомлението си (или пък получите опис на претенция по щета).

Запазете копие от него за себе си.

 • В случай на природни бедствия

В случай на природни бедствия, които са причинили щети по застраховано по „Каско” МПС/ППС следва да се свържете със застрахователя си, за да го уведомите за събитието и да поискате инструкции за последващите ви действия.

Възможно е да ви поискат служебна бележка от районната метеорологична служба към БАН за датата, вида и продължителността на бедствието, имайте го предвид.

 • При завеждане на иск за изплащане на обезщетение

При завеждане на иск за изплащане на обезщетение, задължително си направете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си.

Изискайте в протокола за оглед на претърпените щети да се опишат всички повреди по МПС/ППС, които са настъпили вследствие на събитието.

 • Не предприемайте действия по отстраняване на повредите

Не предприемайте действия по отстраняване на повредите по увреденото МПС/ППС преди да му бъде извършен оглед от страна на застрахователя.

Съобразете последващите си действия с инструкциите му.


4. При кражба на МПС/ППС

 

 • Уведомете Районното управление на МВР

В случаите на установена кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало МПС-то при събитието.

 • Уведомете застрахователя си в срок до 2 часа

В срок до 2 часа от узнаването за кражбата, уведомете устно застрахователя си по застраховка „Каско” по телефона или на място в негов офис.

Следвайте дадените ви инструкции за последващи действия.

В случай, че уведомлението ви е писмено, изискайте вписване на входящ номер и запазете копие от него за себе си.

 • При завеждане на иск за обезщетение

При завеждане на иск за изплащане на обезщетение опишете обстоятелства идентични на тези вписани в декларацията ви пред РУ на МВР, от което сте получили служебна бележка.

Задължително си направете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си, особено тези които ще ви изискат в оригинал (полица, общи условия, добавъци – ако има такива и други).

 • Минимално-изискуемите документи

Минимално-изискуемите документи, които ще трябва да се подготвят за представяне пред застрахователя:

 

- Застрахователна полица в оригинал (ако не разполагате с нея, можете да я предоставите допълнително на по-късен етап)

- Ключове и дистанционни (ако има дистанционни) от МПС, в т.ч. резервните комплекти на същите, които са декларирани при сключване на застрахователния договор

- Свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон)

- Документ, издаден от РУ на МВР на чиято територия е констатирано събитието (след изготвянето му)

- Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито (след изготвянето му)
 

При необходимост от допълнителна информация, не сe колебайте да се свържете с нас. Екипът на ОББ Застрахователен Брокер ще се радва да отговори на вашите очаквания за професионализъм, коректност и качествено обслужване в областта на застраховането и застрахователното посредничество.