KBC logo

Информационни документи за застрахователни продукти и преддоговорна информация

Промени в Кодекса за застраховането
 

От 07.12.2018 г. влязоха в сила промени в Кодекса за застраховане, които въвеждат изискванията на Директивата за разпространение на застрахователни продукти в местното законодателство.

 

С цел да получите по-голяма сигурност при избора на застрахователен продукт и да вземете информирано решение, ОББ Застрахователен брокер България публикува Информационен документ за най-често предлаганите застрахователни продукти, в който по унифициран начин се представят неговите основни характеристики.

 

Имате право да получите този документ и на хартиен носител достатъчно време преди сключване на застрахователния договор, така че да можете да вземете информирано решение за продукта.

 

Промените в Кодекса за застраховане са още една възможност да отговорим на вашите очаквания и да оправдаем доверието ви към нас.

 

Автомобилно застраховане

 • Армеец

Каско

Гражданска отговорност

Злополука на местата в МПС

 • Дженерали

Каско

Гражданска отговорност

Автомобилен Асистанс за България

Автомобилен Асистанс за Европа

Злополука на Лица в Превозни Средства

 • ДЗИ

Каско

Гражданска отговорност

Злополука на лицата в МПС

Помощ на пътя

 • Уника

Каско

Гражданска отговорност

Злополука на Водача и Пътниците в МПС

 • Евроинс

Каско

Гражданска отговорност

 • Алианц

Гражданска отговорност

Застраховка Моята кола

 • Булстрад

Гражданска отговорност

Каско Стандарт

Каско 100

Каско Градушка

Защитена стойност на автомобила (GAP)

Задължителна Злополука

Доброволна Злополука

 • ОЗК-Застраховане

Гражданска отговорност

 • Групама

Гражданска отговорност

Каско "Комфорт плюс"

Застраховка Каско "Престиж"

Застраховка "Авто Асистанс"

 • ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Гражданска отговорност

Каско на МПС

Злополука на местата в МПС

Имущество

 

 • Армеец

Защитен Дом

Защитена фамилия

Защитено Имущество

Индустриален пожар

Индустриален пожар - Всички рискове

 • Дженерали

Пакетна Застраховка Дом

Домашно Имущество - Индивидуално

Имущество за Малък и Среден Бизнес

Дженерали Бизнес Бенефит

Имущество за Корпоративен Бизнес

Прекъсване на дейност

Електронно оборудване

 • ДЗИ

Комфорт за Дома

 • УНИКА

Комбинирана застраховка "У дома и щастлив"

 • Евроинс

Застраховка Моето жилище

 • Алианц

Застраховка Моят дом

 • Булстрад

КЗП Имущество

Бизнес Решение

"Строителни и земекопни машини" /КАСКО на машини/

Електронно оборудване

Строително-мотажни рискове (СМП)

Бонус Дом

Имущество Всички рискове

 • Групама

Застраховка "Любим дом"

Застраховка "Пожар и други щети на имущество"

Застраховка "Комфорт за дома и семейството"

 • ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Домашно имущество

Пожар и природни бедствия

Сигурност за дома

 

Преддоговорна информация

 

ОББ Застрахователен Брокер България ЕООД, ЕИК 175073337, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх 32А, e застрахователен брокер, вписан с решение № 250-3Б/30.03.2006 г. на Комисията по финансов надзор в публичния електронен регистър на застрахователните брокери, достъпен на следния адрес в интернет: www.fsc.bg, раздел Регистри и справки, подраздел Електронен регистър и картотека/ Застрахователни брокери и директен линк към регистъра: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg

ОББ Застрахователен брокер България не притежава /нито пряко, нито чрез свързани лица/ повече от 10 % от правата на глас или капитала в застраховател

Застраховател /нито пряко, нито чрез свързани лица/ не притежава повече от 10 % от правата на глас или капитала на ОББ Застрахователен брокер България;

"ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД и ОББ Застрахователен брокер България са част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

При сключване на договор за възлагане ОББ Застрахователен брокер България представлява интересите на своите клиенти– ползватели на застрахователни услуги, като няма задължения към нито един застраховател да предоставя изключително застрахователно посредничество от негово име. Възнаграждението на ОББ Застрахователен брокер България за предоставяните по договора за възлагане услуги е комисиона, която е включена в размера на застрахователната премия и клиентите не дължат други плащания към ОББ Застрахователен брокер България, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

ОББ Застрахователен брокер България разпространява застрахователни продукти на следните български застрахователи:

 • ЗК "УНИКА" АД
 • ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
 • ЗАД "Алианц България"
 • ЗАД "ДЗИ - ОЗ"
 • "Дженерали Застраховане" АД
 • ЗАД "Армеец"
 • ЗД "Евроинс" АД
 • "ОЗК Застраховане" АД
 • ЗК "ЛевИнс" АД
 • Групама Застраховане АД
 • ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
 • ЗК "УНИКА Живот" АД
 • ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"
 • ЗАД "Алианц България Живот"

ОББ Застрахователен брокер България не предоставя съвети и лични препоръки относно застрахователни продукти, освен при индивидуална договореност с клиент.

При неудовлетвореност услугите на ОББ Застрахователен брокер България техният ползвател и третите заинтересовани лица имат право да подадат жалби устно пред служител на БРОКЕРА или писмено на координатите за контакт с дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор, а физическите лица, които не действат в професионално качество – и пред Комисията за защита на потребителите.

Възникнали спорове по повод предоставяните от ОББ Застрахователен брокер България услуги се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - чрез медиация, помирителни производства пред Комисията за защита на потребителите (само за физически лица, които не действат в професионално качество) или по исков ред пред компетентния български съд.